V Čiklově ulici se mění zeleň na pozemek pro stavbu hotelu i přes protesty občanů Prahy 2

Zítra 29. 3. 2022 bude Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP projednávat změnu územního plánu v Praze 2 – Nuslích při ulici Čiklova. Jde o změnu zásadní,  “zeleň městská a krajinná /ZMK/” se mění na “všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/” a důvodem je stavba hotelu. “Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 33 fyzických nebo právnických osob, mezi nimi i vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem v souladu s § 52 odst. 2 a 3 SZ (čp. 309 – 341). Na základě projednání a následného dohodovacího řízení pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

S občany, kteří proti této změně územního plánu sepsali petici se ovšem nikdo oficiálně nebavil a vše se projednávalo bez jejich přímé účasti a veřejné projednání je jen formalistní vytváření alibi (“Po veřejném projednání proběhlo dohodovací řízení s OCP MHMP (čp. 18), kde došlo k potvrzení návrhu změny v původně projednávaném rozsahu.”). Podobně formalistně se k občanům, kteří vlastní sousední dům (jen je mezi pozemky několikametrový pruh zeleně ve správě Prahy 2) choval vždy i stavební úřad Prahy 2. To samé lze konstatovat i o doposavadním vedení městské části.

Nejvíce zarážející je ovšem arogantní chování vlastníka pozemků, který dlouhodobě prosazuje změnu území, aby zde mohl postavit hotel. Na změnu nečekal a na základě dvacet let starého stavebního povolení na stavbu podzemních garáží pro patnáct aut, zahájil mohutnou stavbu bez řádného označení, bez vědomí dotčených orgánů (např. „Odbor památkové péče vydal  4. 1. 2001 rozhodnutí /č.j. OPP 83049/00/Svo/ke stavbě jednopodlažního objektu podzemních garáží, úpravě komunikace a zeleně na pozemcích parc.č. 1180, 1181, 3023, 3064, k.ú. Nusle, při ulici Čiklova, Praha 2. Stavbu připustil včetně požadavku provedení archeologického průzkumu, jeho projednání v předstihu a předložení potvrzení ke kolaudačnímu řízení. […] Stavba nebyla oznámena Archeologickému ústavu, nicméně ještě v den zahájení prací byl zajištěn archeologický dohled […]. OPP zahájí správní sankční řízení pro porušení zákona o památkové péči (nesplnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu“).

Co mohou dělat občané? Mohou se dívat bezmocně na to, jak jejich soused pokácel stromy, vybagroval velkou část pozemků, včetně podkopání kořenů stromů na pozemku města, psát dotčeným orgánům státní správy a konstatovat, že více kompetencí nemájí. Jako zastupitel v opozici nemám možnosti o nic větší, kontaktoval jsem kolegy na magistrátě (Petr Zeman, Praha sobě a Tomáš Murňák, Piráti) a snažil se domluvit dialog. Interpeloval jsem (viz níže), dotazoval se na Komisi rozvoje, informoval jsem veřejnost prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií (viz níže).

Za Piráty Prahy 2 jsme sepsali s architektem Radkem Zykanem ke změně stanovisko a odeslal jsem ho kolegovi Tomášovi Murňákovi (Piráti). Se změnou nesouhlasíme z těchto důvodů:

1) neexistuje veřejný zájem na zmenšování ploch veřejné městské zeleně (ZMK= zeleň městská a krajinná) v hustě zastavěném vnitřním centru Prahy v blízkosti Nuselského mostu a dalších rušných/prašných komunikací (železnice, Čiklova ulice).

2) stavebně je území již mnoho desítek let dokončeno – jde o stabilizovanou lokalitu, v okolí územní plán nikde nevymezuje území rozvojové, navržená změna je v území ojedinělou a neodůvodněnou anomálií

3) již v minulosti vlastník na pozemcích kácel vzrostlou zeleň, zbývající vzrostlá zeleň je tak rovněž v ohrožení

Zítra můžete jít sledovat, kdo hlasuje proti a kdo pro, následně se bude změna projednávat i na Zastupitelstvu hl. města.


Trocha historie a kontextu

Poprvé bylo o změnu územního plánu žádáno v roce 2002 podnětem Z0379 Dostavba stávající vily a výstavba nového objektu k provozování hotelu se zázemím, kavárny, víceúčelového sálu, ateliéru a obnovy zeleně. Tato změna byla zamítnuta usnesením ZHMP 42/15 s odůvodněním, že sice na pozemku byla povolena výstavba garáží s patnácti stáními, ovšem provoz hotelu bude vyžadovat vyšší kapacity na parkování i dopravní obsluhu, což by bylo při dodržení ČSN velmi obtížné. Taktéž se ke změně záporně vyjádřil odbor Životního prostředí MHMP a odbor Památkové péče MHMP.

V roce 2012 byl opětovně podán podnět ke změně územního plánu Z1736 Rekonstrukce a dostavba stáv. objektu pro hotelové služby a ateliéry, obnova sochařské zahrady s přístupem veřejnosti. Dne 13. 12. 2012 bylo schváleno zadání usnesením ZHMP 22/22. Následně byl předložen Návrh změny územního plánu, který byl neschválen usnesením ZHMP 10/69. Parcela č. 3060 byla jako podměrečný pozemek Magistrátem zahrnuta ke změně, proti čemuž se ohradila Městská část. Odůvodněním bylo zachování přístupu k drážnímu tělesu, potenciální pěší propojení přes železniční trať, které je žádoucí a vzhledem ke sledování požadavku prostupnosti území je požadavek na nezastavění par. č. 3060 odůvodněný. Také byl do návrhu změny přidán koeficient G, což odporovalo konceptu „stavby v zeleni“.

Dne 5. 12. 2015 Zastupitelstvo MČ Praha 2 usnesením č. 124 žádá MHMP, aby pozemek par. č. 3060 byl svěřen z majetku MHMP do správy MČ Praha. Následně zastupitelstvo schvaluje připojení pozemku par. č. 3060 ke změně územního plánu Z1736 usnesením č.838 ze dne 7.11.2016.

Poté byl podán nový podnět ke změně územního plánu P55/2017 ZMPLA Změna funkčního využití ploch – stavba hotelu. Dle výňatku ze zápisu Komise Rady HMP pro změny územního pláni dne 11.9.2017 (součástí usnesení zastupitelstva HMP č. 30/109 ze dne 14.6.2018) doporučuje komise za podmínky dodržení stavebních čar respektujících charakter území a s odůvodněním, že se jedná o opakovaný návrh. (podotýkám, že současná stavební jáma uliční čáře neodpovídá). Taktéž výňatek ze zápisu Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP doporučuje, kde jediné odůvodnění záměru bylo, že se jedná o opakující se návrh.

Dne 12. 1. 2018 bylo vydáno rozhodnutí č.j. MHMP 253474/2018OCP o zkráceném pořízení změny územního plánu, jelikož není třeba návrh posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, na jehož základě Rada HMP vydala usnesení č.1126, kde s pořízením návrhu změny územního plánu souhlasí.

Vše probíhá na pozadí dvacet let starého stavebního povolení č.j.Výst.4174/02/Ka, které bylo prodlužováno s odvoláním na změnu územního plánu (která v letech 2003 až 2012 neprobíhala) a nedostatek finančních prostředků.

Praha 2

26. 6. 2001 – Zastupitelstvo městské části Praha 2 (ZMČ) usnesením č. Ř/19/G schválilo kladné stanovisko MČ k žádosti P.I.C. GROUP, a. s. (navrhovatele) o pořízení změny ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy, týkající se návrhu funkčního využití parcel č. 1180 a 1181 v k.ú. Nusle.

Příloha k usnesení ZMČ č. Ř/19/G ze dne 26. 6. 2001

Stanovisko městské části Praha 2 k žádosti společnosti P.I.C. GROUP, a.s., o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města

Společnost P.I.C. GROUP, a.s., se sídlem Čiklova ul. 13a, Praha 2, podala dne 1.6.2001, v souladu s usnesením Rady ZHMP č. 1156 ze dne 26.10.1999 a usnesením Rady ZHMP č. 0362 ze dne 4.4.2000, prostřednictvím městské části žádost, která je podnětem k pořízení změny ÚPn hl. m. Prahy.

Předmětné území, které je v majetku žadatele, zahrnuje parcely č. 1180 a 1181 v katastrálním území Nusle, městská část Praha 2. V platném ÚPn HMP je toto území zařazeno z hlediska funkčního využití v území „přírodní nelesní plochy“. Žadatel předkládá záměr výstavby nadzemní části nové vily dle původního návrhu sochaře Karla Nováka z 30. let na půdoryse podzemních garáží (vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MHMP/120713/01/OUR/J/Kat ze dne 25.4.2001) a rekonstrukci stávajícího objektu s nadstavbou jednoho podlaží a podkroví s propojením spojovacím krčkem a terasou. Záměr doplňuje a vhodně ukončuje stávající zástavbu v ulici Čiklova a přechází do obnovených objektů stupňovité zahradní architektury. Záměr počítá s doplněním zeleně a obnovením aleje lemující železnici, která těsně navazuje na předmětné území. Nově navržená plocha k zastavění činí asi 24 x 17m a využití je pro kavárnu a restauraci s terasou, ateliery, víceúčelový sál, 55 hotelových pokojů, zázemí hotelu a celkem 40 podzemních garáží.

Městská část Praha 2 souhlasí s žádostí společnosti P.I.C. GROUP, a.s., a doporučuje změnu funkčního využití předmětného území ve smyslu výše popsaného investičního záměru, jehož realizace by přispěla ke značnému zkvalitnění a oživení tohoto území.

29.9.2005 – MČ Praha 2 postoupila aktualizovanou žádost navrhovatele k vlně změn č. 7 o pořízení změny ÚP odboru územního plánu Magistrátu HMP (MHMP) na pozemky parc. č. 1180 a 1181, k. ú. Nusle ze „ZN – přírodní nelesní plochy“ na „OV – všeobecně obytné
území“.

14.12.2005 – MČ Praha 2 doplnila žádost usnesením ZMČ č. Ř/21/K ZMČ Praha 2 ze dne 6.12.2005, ve kterém MČ Praha 2 souhlasí s navrhovanou změnou.


Na 6. řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 11. 3. 2019 jsem měl k věci interpelaci:

„… Jedná se o změnu územního plánu v ulici Čiklova 13a, kde je požadována změna územního plánu z ZMK zeleň městská krajina na OV všeobecně obytné. Jedná se o tu zahradu v Nuslích, o tu sochařskou zahradu, kde je nějaký ateliér a uvažuje se tam o stavbě podzemních garáží a hotelu, tak se chci zeptat na váš názor. A zároveň jsem zaznamenal, že tato změna už byla na hlavním městě Praze projednávána a městská část údajně podle zápisu, který jsem četl, s tím souhlasí. Takže se chci zeptat na ten názor, protože v současné době tam probíhá, to je možná druhý dotaz spíše na životní prostředí, v současné době tam na pozemku, konkrétně číslo parcely 1181, probíhá kácení stromů, jsou tam bagry. Tak chci se zeptat, co se na tomto pozemku vlastně děje, jestli mi k tomu můžete něco říct, děkuji.

Odpověď Ing. arch. Václava Vondráška, místostarosty:

Odpověděl, že to co se tam staví nyní, je na základě už před mnoha lety povolena stavba podzemních garáží, cca 15 aut, ale přesně by odpověděla státní správa, tzn. odbor výstavby. Pokud jde o změnu územního plánu, tak v minulém volebním období měli velké dohady s hlavním městem Prahou. Pozemek, o kterém mluví, tak mezi tímto a sousedními obytnými domy je pruh pozemku, který hlavní město Praha proti vůli městské části přičlenilo k tomu hlavnímu pozemku, kde chce měnit kulturu, číslo parcely je 3060. Hlavní město Praha jim před časem zaslalo žádost, jestli může ten pozemek prodat a zároveň měnilo kulturu toho navazujícího velkého pozemku, na kterém se nyní staví garáže. Městská část nechtěla, aby tento pozemek, který předpokládali pro rozvoj, tzn. prodloužení Nezamyslovy ulice, aby byl spojován s tou změnou kultury, protože měli obavu, že se tam něco postaví a do budoucnosti nebude moci být prodloužena ulice Nezamyslova. To pokládají z rozvojového hlediska a mají to i v programu regenerace, jako možnost dalšího propojení přes dráhu, která tam tvoří hradbu. Uvedl, že po domluvě s místostarostkou Udženija se zblokovalo odsouhlasení změny územního plánu, jinak by to dávno hlavní město schválilo, protože to bylo na posledním schvalovacím stupni na Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Posléze o ten pozemek městská část požádala, ten získali, byl jim svěřen a tím pádem odpadla hlavní starost, že se to nějakým způsobem zneužije pro něco jiného. Pokud jde o pozemek číslo 1181, tak tam se nyní staví garáže. Bytové domy, které přes ten jejich pozemek s tím souvisí, tak si samozřejmě stěžují, protože neví, co se tam bude stavět. Neví to ani městská část, v rámci změny územního plánu tam žádná rozsáhlá výstavba plánovaná žadatelem nebyla. Proto poté v dalším kole změnu územního plánu podpořili, protože to nebrání rozvojovému plánu městské části. Uvedl, že dokonce ten, kdo to předkládal, byla zástupkyně primátorky ze Strany zelených, kde by člověk předpokládal, že zeleň budou chránit, tak se to stalo trochu jinak. Proti té změně teď už neprotestují.

Odpověď Ing. Alexandry Udženija, místostarostky:

Doplnila, že to nebyla paní Kolínská, ale byl to ještě náměstek primátora přes územní rozvoj pan Stropnický. Ten předkládal tu změnu, tak jak se městské části nelíbila, kde zahrnul tuto cestu do změny a oni měli obavy, že opravdu hlavní město může přistoupit i k prodeji. Proto na zastupitelstvu hlavního města, kde ta změna byla projednávaná, vystupovala proti tomu. Naštěstí se našel dostatek hlasů k tomu, aby to bylo zamítnuto. Pak ta změna začala znova a paní Kolínská to předložila na základě námitek městské části, tak jak požadovali, aby ta cesta tam zůstala. Uvedla, že ji kontaktoval pan Murňak ze strany Pirátů ohledně této záležitosti, zatím mu ještě neodpovídala, protože věděla, že na to zeptají na tomto zasedání, tak pokud by chtěl ještě odpovědět, ať ji dají vědět.


O případu natočila v srpnu 2020 pořat i Česká televize:

zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/220411058230032/cast/782818/


Na 16. řádném Zastupitelstvu městské části zaznělo několik interpelací občanů, ale také senátora Marka Hilšera:

Marie Wilson, občanka městské části:

Já bych se chtěla obrátit teda asi na pana místostarostu Vondráška. Jedná se ostavbu podzemních garáží v ulici Čiklova 13a, což je hnedka pod Vyšehradem. Tady je fotografie z Googlu, kterou jsem si stáhla v roce 2019 a takto vypadá pozemek, který se vede jako zeleň městská a krajinná, ač tam byly budovy asi sto let staré, takže tak to vypadá tento pozemek městské zeleně. A chtěla jsem se zeptat, protože co se týká umisťovaní stavby v zeleni, o tom pojednává územní plán a umístění stavby do zeleně je podmínečné a pro podmíněné přípustné využití platí, že nedojde ke znehodnocení nebo využitelnosti dotčených pozemků, kromě toho. Takže to podmínečně přípustné využití je připustitelné pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím. Takže to jsou například ty parkovací a odstavné plochy. Ale musí to být pouze jaksi v souladu s tím hlavním využitím, což je městská zeleň, tzn. že to hlavní využití je krajinná zeleň, skupinové rozptýlené liniové porosty atd. Jinak ještě co se týká koeficientu, jedná se o to, že normálně stavba se do zeleně může umístit, pakliže zaujímá asi dvě nebo tři procenta maximálně ve výjimečných případech se jedná až o šest procent celkové plochy. A chtěla jsem se zeptat, jestli ve srovnání s tím, jak vypadala ta zeleň v roce asi 2019 a s tím, jak tato zeleň vypadá dnes, tzn. stavební jáma, jestli si pan místostarosta myslí, že to odpovídá stavbě v zeleni, protože ta zeleň už tam skoro vůbec není, ta zeleň je zdevastovaná, tak jsem se chtěla zeptat, zda toto vypadá jako stavba v zeleni, děkuji mockrát.

Ústní odpověď:

Odpověď Ing. arch. Václava Vondráška, místostarosty:

„Odpověděl, že nezodpovídá za stavbu, která se nyní staví, ale za územní rozvoj. Neví, že by takovou stavbu městská část projednávala nebo o ní měla žádost. Co řešili, byla změna územního plánu, protože dotyčný majitel tam chtěl nějaké garáže, kdysi je tam měl povolené. Neví, jestli jsou to ty, co zde ukazují, protože k tomu nemá informace, musel by to zjistit u stavebního úřadu, což je státní správa, od které podrobné informace nedostává. Dotyčný majitel parcely tam má jakousi uměleckou zahradu, kde má nějaké sochy a k tomu chtěl něco přistavovat, ale řešila se tam změna územního plánu, kterou městská část přes počáteční nesouhlas nakonec odsouhlasila a pokud ví, tak změna územního plánu ještě nebyla na Magistrátu hl.m Prahy projednána. Na její otázku nedokáže zodpovědět, jestli to, co tam je rozestavěno, jak zde ukazuje na fotce, je v souladu s něčím, protože toto neposuzoval a neměl možnost toto posuzovat.“

Doplňující interpelace Marie Wilson:

Ano, tady se jedná opravdu o tu stavbu v zeleni, protože tento pozemek 1180, k.ú. Nusle je pořád ještě zeleň, městská a krajinná, to není stavební parcela. Všechny práce údajně probíhají jenom na základě stavebního povolení vydané městskou částí Prahy 2, děkuji mockrát.

Odpověď Ing. arch. Václava Vondráška, místostarosty:

Uvedl, že toto povoluje státní správa, do toho nemá samospráva co zasahovat. Státní správa, stavební úřad městské části, rozhoduje na základě dobrozdání nebo schválení dotčeného orgánu státní správy, který je odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. Ten posuzuje přesně to, na co se ptá, zda jsou tam splněny příslušné náležitosti územního plánu. Čili pokud chce opravdu informaci, zda tam jsou splněny všechny podmínky pro stavbu v zeleni, musí vznést dotaz na odbor územního rozhodování Magistrátu hl.m Prahy.“ 

Odkazy


Doplnění námitky ke změně Z 3199/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 19. 11. 2019 (Marie Wilson)

[…] uplatňuji námitky dle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ke změně Z 3199/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jen „změna Z 3199/14“), která se týká změny funkce pozemku ze zeleň městská a krajinná (ZMK) a celoměstský systém zeleně (CSZ) na funkci všeobecně obytné s kódem míry využití F (OV-F).

[…] Odůvodnění námitky:

1. Neodůvodněné změny ve stanovisku Národního památkového ústavu

V roce 2002 vydal Státní Památkový Ústav toto odborné vyjádření (dále Vyjádření 1) sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí ohledně Zadání změn územního plánu sídel. Útvaru hl. m. Prahy, „Změna č. Z 0379/03, Praha 2 – Nusle (parcel. Č. 1180, 1181) při Čiklově ulici: „K návrhu zástavby v tomto prostoru vznášíme zásadní výhradu, neboť se jedná o pohledově výrazně exponované území památkové zóny, uplatňující se také v rámci panoramatických pohledů a ve vztahu k PPR. V tomto prostoru nelze souhlasit s novostavbou2 nebo dostavbou hotelu. Z památkových hledisek se podrobněji náš ústav vyjádří při předložení příslušné dokumentace.“ Podepsán PhDr Ladislav Špaček, ředitel

K téměř stejnému zadání, nyní rozšířenému o další pozemek a kvótu F1, se 29.07. 2019 NPÚ vyjádřil následovně (dále Vyjádření 2): „Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme se změnou souhlasit. Do výroku doporučujeme požadovat doplnit parcelní čísla pozemků dotčených změnou (uveden je jen odkaz na vymezení v grafické části). Odůvodnění NPÚ: Lokalita změny Z 3299/14 leží na území památkové zóny městské části Praha 2 a 4, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Jedná se o lokalitu tzv. umělecké zahrady, místa, kde se původně nacházel ateliér Karla Nováka2. Dle níže uvedených webových stránek současný vlastník zamýšlí realizaci hotelu o kapacitě 55 lůžek v návaznosti na objekt ateliéru se zapojením umělecké zahrady. K tomu uvádíme, že pro stavební a další činnost na území památkové zóny jsou stanoveny podmínky ochrany a regenerace, které je třeba při pořizování územně plánovací dokumentace respektovat za účelem zhodnocení urbanistické skladby území. Využití prostorů, ploch, území a staveb v památkové zóně musí být v souladu s jejím charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi. A v neposlední řadě veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter zóny3. Dle toposekce 3. Vojenského mapování 1:25 000 z let (1872-1953) je evidentní, že posuzovaná lokalita změny nebyla zastavěna. Dle katastrální mapy evidenční Čech 1:2 880 z roku 1942 i nadále pozemek nebyl zastavěn, nacházel se na něm jen již zmíněný ateliér, a to jako stavba provizorní4, který byl do katastru nemovitostí zanesen až následně. Dle našeho názoru je změna využití na všeobecně obytné s kódem míry využití F možná. Lokalita změny se nachází při severní straně Čiklovy ulice, nepřímo tak navazuje na zástavbu šachovnicového městského systému z přelomu 19. a 20. století nacházející se severně od tělesa dráhy. Posuzované území leží pod úrovní Čiklovy ulice. Případná realizace stavby by se, vzhledem k terénní situaci, neměla výrazným způsobem uplatňovat v interiéru památkové zóny. Měla by naopak posílit možnost zachování mimořádné kulturní hodnoty v území, kterou ateliér K. Nováka a v jeho návaznosti dnes provozovaná umělecká zahrada bezesporu jsou. Jsme toho názoru, že realizací záměru by nebyly poškozeny ty hodnoty, pro které bylo území vyhlášeno památkovou zónou. Výčet pozemků dotčených změnou jasně definuje rozsah posuzované změny ÚP SÚ HMP.

Tato argumentace je problematická z několika důvodů:

1. Vyjádření z roku 2019 se diametrálně liší od stanoviska vyjádřeného v roce 2002. Vyjádření z roku 2002 reflektuje reálnou situaci a je v souladu se stanovisky řady dalších institucí, které nedoporučují vypracování změny zadání. Od vydání Vyjádření 1 nenastaly jakékoliv dokumentované změny, které by opodstatnily změnu stanoviska.

2. Objem a umístění navrhovaného hotelu samo o sobě představuje zásadní změnu v pohledu na Národní Kulturní Památku Vyšehrad, i pohled z Vyšehradu a z Novoměstských hradem v PPR. Tato situace je popsána NPÚ naprosto exaktně v jiných případech: „V podmínkách ochrany, ochranného pásma pražské památkové rezervace, vydaného Národním výborem hl. m. Prahy rozhodnutím č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, je zakotvena, a to zejména v bodě 4 i ochrana terénních horizontů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci hl. m. Prahy. (…) Zdůrazňujeme, že princip ochrany ochranného pásma spočívá zejména v zajištění urbanistické a architektonické kvality bezprostředního okolí památkově chráněného území, v ochraně jeho panoramatu a zároveň i v regulaci nevhodných, a tím i nežádoucích stavebních aktivit a investičních záměrů, které by při případných realizacích mohly „poškodit“ kulturní hodnoty vlastního památkově chráněného území např. narušením dominantnosti významných kulturních památek realizací tzv. „konkurenčních“ dominant, případným zastíněním pohledů na historické dominanty, vizuálním omezením pohledů na panorama památkové rezervace realizací nových stavebních objemů v bezprostřední blízkosti plošně památkově chráněného území, apod.). Pohledy viz obrazová příloha.

3. Není jasné, jak rozšíření současného zastavitelného území (nyní parc. č. 1180, 600 m2) kde se nachází přízemní a dvoupatrová budova na ležící pod úrovní ulice o dalších 3700 m2 a navýšení o šest pater „posílí možnost zachování mimořádné kulturní hodnoty v území, kterou ateliér K. Nováka a v jeho návaznosti dnes provozovaná umělecká zahrada bezesporu jsou.“ Objemově se jedná o sedminásobné zvětšení zastavitelné plochy, přičemž koeficient F znamená více než 28násobek objemu. Místo jedno a dvoupatrového ateliéru se umožní výstavba až osmipatrová na 4300., samozřejmě s určitým koeficientem zastavěnosti. Připomínáme, že tento stavitel opakovaně navyšuje objem staveb, jak je zdokumentováno ve stanoviscích NPÚ. Úřadu zřejmě není známo, že stavitel již požádal o demolici přístavku bývalého ateliéru, a že projekt se zachováním ateliéru nepočítá, jak je zřejmé i z řady různých vizualizací hotelu. Jakákoliv zachovaná zahradní architektura bude vizuálně utopena pod osmi patry hotelu.

4. Dále nutno připomenout, že se nejedná o luxusní butikový hotel, ale velkokapacitní model kde se počítá se třemi i více osobami na pokoj (viz předchozí studie zástavby, současné webové stránky Hotelu Populus), který bude mít znatelný dopad na celkové vytížení a rezidenční charakter této části památkové oblasti.

5. NPÚ se odvolává na šachovnicovou městskou zástavbu z přelomu 19. a 20. století. Zadání změny ÚP však porušuje pomyslnou čáru ulice Nezamyslova, a právě tento systém narušuje. Připomínky k tomu problému byly komunikovány architektem bývalého ÚRM, a nebyly zohledněny.

6. Argumentace se odvolává na soukromou stránku majitele pozemků jako na zdroj informací. Hodnota informaci na této stránce je srovnatelná s informační4 hodnotou blogu nebo facebookového profilu. Je zajímavé, že tato stránka je vůbec zmiňovaná, jelikož se nenachází v zadání změny. Naopak, na této stránce se nacházejí různé vizualizace možného hotelu z ateliéru architektů Stempel a Tesař, ke kterým se NPÚ nevyjadřuje.

7. Dále není jasné, jakou relevanci má popis zastavěnosti území. Naopak, to že tyto pozemky nebyly v minulosti zastavěny, je závažné proto, že na nich nebyl nikdy proveden archeologický průzkum, a stejný stavitel tento průzkum zanedbal při provádění terénních prací pro stavbu podzemních garáží se zatravněnou střechou, ke které se NPÚ vyjádřil v roce 2000. Pro toto zanedbání je veden v současnosti sankční proces.

Dále, toto území nebylo v minulosti zastavěno, protože již ve dvacátých letech 20, století bylo urbanistům jasné, že zužující se hrdlo Nuselského kotlíku ohraničeného Novoměstskými hradbami, Pankráckým svahem na druhé a Vyšehrade na třetí straně potřebuje pohyb vzduchu, a toto území bylo považováno za nezastavitelné. Tato informace je od V.K. Krofty, bývalého ředitele5 Úrazové pojišťovny na Poříčí, firmy, která postavila poslední dům v řadě, průčelní Sámovu, nyní Čiklovu 637/13.

8. Nedávné vyjádření NPÚ je v příkrém rozporu s řadou dalších vyjádření této stejné instituce, jakož i se zkušeností této instituce s majitelem pozemků 1180 a 1181 k.ú. Nusle. Příklady vyjádření NPÚ a zkušenosti s dalšími stavebními počiny stejného stavitele jsou:

NPÚ se 22.12.2000 vyjadřuje ke stavbě jednopodlažního objektu garáží na pozemku 1181, a stavbu uvádí za přípustnou za podmínek, mj.:

včasného uvědomení archeologů“ (ke kterému nedošlo, a až na upozornění veřejnosti OPP vede sankční řízení).

jednopodlažní objekt garáží o půdorysu 18×25 m, (…) bude zapuštěn do terénu a jeho střecha zatravněna.“ (do dnes garáže nejsou dokončeny, na jejich místě zeje nezajištěná stavební jáma).

bude respektován navržený sortiment (zeleně) jehož výběr koresponduje s porosty sousedící vily Bělky.“ (Stavební úřad Prahy 2 již bezmála 20 let prodlužuje stavební povolení na garáže, i lhůtu k uskutečnění sadových úprav, zatímco se stavitel po vykácení vzrostlých stromů odvolává při žádosti o změnu ÚP na to, že je pozemek většinou již zpevněný a že je zeleň zdevastovaná).

Odůvodnění: Stavba se nachází na území památkové zóny Nusle a v místech, kde je nutné počítat s výskytem archeologických nálezů. Celý tento areál souběžný s Čiklovou ulicí a železniční tratí ČSD býval souborem architektonických a zahradních úprav, které je třeba
postupně rehabilitovat. Podepsáno PhDr. Ladislav Špaček, ředitel

V dalším stanovisku, ze dne 16.9.2005, ke stížnosti a žádosti o informace v záležitosti stavby zdi na pozemku parc. Č. 1181. NPÚ řeší stížnost na již realizovanou stavbu betonové zídky na opěrné zdi, a shledává předložený návrh za realizovatelný s odůvodněním, že předmětem ochrany by mohlo být pouze panorama památkové zóny s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech nebylo nástavbou zídky do výšky cca 1 m narušeno. NPÚ znovu zdůrazňuje, že stavba zdi nebyla s NPÚ HMP konzultována, a doporučuje nechat předmětnou zídku obrůst popínavou zelení. Podepsán PhDr. Michael ZACHAŘ, ředitel


1 ZMĚNA Z 3199/14 území památkové zóny Vymezení řešeného území: Městská část: Praha 2 Katastrální území: Nusle Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch z funkce: zeleň městská a krajinná /ZMK/ celoměstský systém zeleně /CSZ/ na funkci: všeobecně obytné s kódem míry využití F /OV-F/ stavba hotelu

2 https://www.umeleckazahrada.cz/ Současný vlastník se snaží již několik let realizovat původní záměr sochaře K. Nováka na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180. Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka – zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovu vtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu. Prvním takovým záměrem naplňující částečně tento uvažovaný cíl je projekt hotelového objektu s kongresovým zařízením s gastronomickým zázemím pro hotelové hosty i veřejnost. Při
multifunkčním vybavení kongresových sálů pak i s možností pořádání kulturních akcí, koncertů, výstav atd. Propojení vnitřních restaurací se zahradní plochami je přínosem k oživení celého areálu. Dnes se na ohraničeném prostoru nachází mnoho sochařských děl, která ukrývají např. původní modely Albína Poláška. Ten je autorem sochy Cyrila a Metoděje v Beskydech nebo Woodrowa Wilsona u hlavního nádraží v Praze. Dále se zde nachází řada originálních altánů či vstupních portálů.

3 Viz Vyhláška hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, čl. 4.

4 Viz dtto

5 https://www.cbdb.cz/autor-17526-vaclav-karel-krofta?show=bazar-knih