Piráti otevřeli diskuzi k ochraně památek

Pondělní seminář v Poslanecké sněmovně reflektoval aktuální téma ochrany památek. Věcný návrh rekodifikace stavebního práva bude mít na ochranu památek zásadní vliv. Na semináři pořádaném poslancem Lukášem Černohorským vystoupili v hlavním panelu se svým příspěvkem Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR, Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení Sekce kulturního dědictví MKČR, Václav Girsa, prezident ČNK ICOMOS, Richard Biegel, místopředseda Klubu za starou Prahu, Martin Kadrman, viceprezident ASORKD a Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ). Že je to téma, která rezonuje odbornou veřejnosti potvrdil i zaplněný prostor Konírny Šternberského paláce.

Jak v příspěvcích přednášejících, tak v otevřené diskuzi zazněla mimořádně kritická slova na adresu MMR s ohledem ke koncepčně nepřijatelnému návrhu novelizace stavebního práva. Opakovaně zazněl požadavek na stažení jednostranně zaměřené a zcela nevyvážené normy, která ignoruje veřejný zájem a zásadním způsobem ohrožuje kulturní dědictví naší země. Navíc pro veřejnost ještě víc znepřehledňuje systém památkové péče:

  • Věcný záměr štěpí agendu památkové péče – část se integruje do stavebních úřadů a část zůstává v gesci výkonných orgánů památkové péče.
  • Zavádí tzv. „institut souhlasu“, tedy automatické generování souhlasného stanoviska, který zvyšuje korupční rizika. Návrh neřeší, a proto ani neumožňuje, nápravná opatření pro dotčené zájmy v případě nerespektování vyjádření v oblasti dotčených zájmů.

Piráti deklarovali ve volebním programu 2017 záměr zachovat památky i pro další generace s požadavkem, že odborná vyjádření NPÚ budou závazná. Lukáš Černohorský tyto požadavky Pirátů shrnul a představil priority v oblasti památkové péče v souvislosti k předloženému návrhu rekodifikace stavebního práva. Ten pod záminkou urychlení stavebního řízení podřizuje orgány památkové péče pod rozhodování stavebního úřadu.

„Kauza demolice pražské budovy Transgasu nebo rozpadající se budova módního domu Ostravica-Textilia v Ostravě dokazují, že zájmy developerů často převáží zájem zachovat naše kulturní dědictví pro další generace. To chtějí Piráti změnit,“ vysvětlil svou motivaci Lukáš Černohorský.

Piráti proto požadují transformaci organizačního uspořádání státní památkové péče spojením odborné a výkonné složky v jednom úřadu s rozhodovacími pravomocemi u nestavebních zásahů na památkách a závaznými stanovisky vydávanými v rámci stavebních zásahů. Tedy vznik Národního památkového úřadu a krajských památkových úřadů s detašovanými pracovišti v obcích s rozšířenou působností.

Tento požadavek na semináři představila i generální ředitelka NPÚ Goryczková. Oproti současné praxi, kdy je NPÚ pouze odborným orgánem vydávající nezávazná doporučující stanoviska a výkonná moc leží především na bedrech obecních a krajských úřadů, bude mít jeden sloučený úřad hned tři výhody:

  • Vyřeší problém chybějícího odborného zázemí při posuzování žádostí v oblasti památkové péče.
  • Urychlí a zjednoduší celý proces vyřízení jednotlivých žádostí.
  • Ušetří peníze z obecních rozpočtů, neboť podřízené památkové úřady budou nově financovány ze státního rozpočtu.

Navíc by navržené změny pod hlavičkou Národního památkového úřadu a krajských památkových úřadů přispěly k náležitému plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a dalších mezinárodních úmluv týkajících se ochrany kulturního dědictví, ke kterým se ČR zavázala.

Z těchto mezinárodních závazků vyplývá také jedna z dalších priorit Pirátů, kterou je účast spolků na ochraně památek. Mezi další pirátské priority patří nutnost efektivněji reagovat na aktuální stav při chátrání kulturních památek, ať z moci úřední, tak nutnost nově definovat pravidla pro povinný výkup. Z opačného pohledu je třeba motivovat ty vlastníky kulturních památek, kteří ke svému vlastnictví přistupují zodpovědně. Nově je nutné definovat náhrady za omezení ve veřejném zájmu práva vlastníků památek a objektů v památkové chráněných územích. Proto je důležité hledat rovnováhu všech zájmových pohledů na problematiku památkové péče.

Zuzana Kolaříková

Text vyšel také na https://www.piratskelisty.cz/clanek-2318-pirati-otevreli-diskuzi-k-ochrane-pamatek