Ohlednutí za prvním zastupitelstvem Prahy 2

V pondělí 17. 12. 2018 jsme se sešli jako obvykle v kanceláři pro opoziční zastupitele již hodinu před konáním zastupitelstva, abychom se připravili na jednání a společně se pobavili nad dodanými podklady.

Chvíli po třetí hodině nás již uvítala paní starostka Jana Černochová v zastupitelském sále. První na řadě byl veskrze formální bod o zvolení členů zastupitelských výborů, tedy kontrolního, finančního a majetkového. Nekonalo se žádné drama, všichni navržení členové byli zvoleni, ačkoliv pravda někteří s větší podporou, než jiní.

V případě druhého bodu o uzavření kupní smlouvy a zřízení věcného břemene ve Slovenské ulici č. p. 1163 také hlasování proběhlo hladce, jelikož již tento bod byl schválen na dřívějším zastupitelstvu a jednali jsme de facto o pár drobných změnách. Jako celek dává kupní smlouva smysl.

Třetí bod již vzbuzoval emoce, neboť v něm byl čitelný sociální kontext, kdy si starší manželé před třemi lety odkoupili obecní byt s využitím slevy 43% a nyní žádali o zrušení předkupního práva městské části, na které byla vázána sleva, neboť nemohou byt ze zdravotních důvodů využívat a chtěli by ho prodat. Jelikož odmítli navržené využití předkupního práva a odkup bytu městskou části za původní cenu, nebylo příliš o čem dále diskutovat. Navíc, když pan radní za TOP 09 Grundler zmínil, že v domě se bude v dohledné době stavět výtah, což by vyřešilo problém s využitím bytu i při ztíženém zdravotním stavu jejich obyvatelů.

Čtvrtý bod o prodeji části bytových jednotek na adrese Dittrichova 1543/2 také neměl dlouhou diskuzi, pouze zastupitelka za OSB paní Mazancová uvedla jako argument ke schválení to, že byty již měly být prodány na minulém zastupitelstvu a z administrativních důvodů k tomu nedošlo. Piráti mají dostupné obecní nájemní bydlení dlouhodobě jako jedno z hlavních komunálních témat a nedává nám smysl dále rozprodávat obecní majetek a zbavovat se tak možnosti poskytování tohoto druhu bydlení. Jsme rádi, že koalice dodržela své slovo o tom, že již dále nebude divoce privatizovat bytový fond a prodej nájemního domu zastupitelstvo neschválilo.

Během projednávání páteho bodu bylo již opravdu živo. Jednalo se o odpuštění dluhu plně invalidního nájemce, jemuž od konce devadesátých let z pár nezaplacených nájmů vznikl dluh přes milion sto tisíc korun. Velkou část dluhu přitom tvoří úroky a poplatky exekutorům, samotná jistina na dlužném nájmu byla původně 193 tisíc. Pán se svých povinností nezřekl, a i přes svůj hendikep uhradil téměř osm set tisíc korun. Městská část mu nyní zbytek dluhu milostivě prominula, neboť uhrazená částka několikrát převýšila původní jistinu. Dalo by se zatleskat, ale Piráti se ptali – jak je možné, že někdo nechal situaci zajít až tak daleko? Přes ujišťování paní starostky o fungujících poradnách pro dlužníky, jak je možné, že městská část takto vydělává, ještě na invalidtních spoluobčanech? Proč se situace neřešila proaktivně, když ještě dluh nebyl tak vysoký? Jaký existuje nyní systém na zachycování těchto případů, aby se kvůli pár dlužným nájmům nedostali do dluhové spirály? Na většinu otázek jsme dostali jen obecné odpovědi a odkazy na dluhovou poradnu.

Šestý bod byl také neméně zajímavý. Jednalo se o svěření části pozemku na Tylově náměstí do správy městské části. Jsou to bývalé veřejné toalety, kde funguval stánek s rychlým občerstvením. Aktuálně se o pozemek stará magistrát. Podkladový materiál k tomuto bodu byl velmi řídký a obecný. Vůbec z něj nevyplývalo, proč o to městská část žádá. Až těsně před jednáním jsme dostali na stůl návrh podnikatelského záměru, který počítá s vybudováním kavárny v původní stavbě a značném rozšíření do chodníku o dvě terasy. Tak odtud vítr vane. Najednou se začalo mluvit o podepsané smlouvě o smlouvě budoucí na onu kavárnu, začaly se promítat vizualizace, atd. Piráti měli opět k tématu co říct. Kde byla vypsána jakákoliv studie o využití daného prostoru? Nebyla. Na základě jaké studie vznikl navrhovaný objekt, který vůbec nezapadá do okolní zástavby? Nic. Proč musí vzniknout tato kavárna, když v okolí je kaváren spousta a z jedné strany náměstí jsou krásně dostupné? Bez odpovědi. O urbanistické či architektonické soutěží si můžeme nechat jen zdát. Teprve poté ztratil pan Korseska z ODS nervy a začal se dožadovat hlasování o původním návrhu svěření pozemku do péče a proč tady vlastně diskutujeme o konkrétním návrhu kavárny, který není v původních podkladech. Protože nám ho tady vaši kolegové předali? Sami asi nemáte v radě jasno. Co je ale jasné je, o co tady přesně jde. Nejprve si soukromá firma domluví na radnici podnikatelský záměr, poté si nechá s radou podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, následně se to protlačí bez detailu zastupitelstvem a hotovo. Zabití veřejného prostoru nepotřebnou stavbou nevalné architektonické hodnoty? Nezájem. Alespoň prostor vysoutěžit s více zájemci za rovnocených podmínek? Nezájem. A to ještě ani nemluvíme o velmi nízkém zvýhodněném nájemném ze strany radnice a naopak předražené investici, kterou firma slibuje a předkládaný objekt ji téměř určitě nemá. Komu z tohoto postupu asi poplynou výhody? Městské části těžko. Tady se nám nová rada opravdu odkopala, to je přesně styl devadesátek, který zde po volbách bohužel bude další čtyři roky přetrvávat. Piráti ale této praxi odmítají jenom přihlížet a budou aktivně bojovat o zprůhlednění hospodaření městské části a jejího rozhodování.

Na závěr se konaly interpelace občanů, které se točily v zásadě pouze kolem jediného bodu – výstavby školního hřiště v areálu ZŠ Na Smetance. Vystoupení občanů byla emotivní, neboť se jich tato kauza většinou osobně dotýká. Oproti tomu vystoupení zástupců rady byla strohá, arogantní a bez špetky pochopení pro občany, pro které by měli všichni pracovat. Pan radní Grundler za TOP 09 si na závěr neodpustil poslední slovo, ve kterém ještě jednou shrnul svůj arogantní postoj, několikrát si do občanů rýpl a pak si jen užíval, jak je ze svého pohledu pánem situace, neboť mu bylo jasné, že občané již dále veřejně vystoupit nemohou. Smutný příběh. Piráti nesouhlasí zejména s předraženou výstavbou hřiště (zejména dvojnásobnou cenou za šatny), neprůhledným výběrovým řízením s pouze jedním účastníkem, ještě s pochybnou vlastnickou strukturou, navyšováním rozpočtu o zřejmé věci (viz např. existence sklepů na místě, kde kdysi stál dům – jaké překvapení, o kterém věděli všichni, kromě projektanta), ale i zbytečném kácení vzrostlých stromů.

Dále se uskutečnily interpelace zastupitelů, kde jsme řešili hlavně situaci novin Prahy 2, které aktuálně slouží pouze jako hlásná trouba stávající koalice, doplňující otázky k stavbě hřiště u ZŠ Na Smetance, živé vysílání a videozáznam ze zastupitelstva Prahy 2 a nové, teprve se chystající předražené nákupy v IT.

Text: Martin Altschmied