Nepoučitelnost vedení radnice Prahy 2 při nakládání s veřejným majetkem

Vedení Prahy 2 se na dnešním 16. řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 chystá prodat lukrativní a pro obec strategické pozemky pod cenou privátní akciové společnosti. Obci hrozí prodejem přímá škoda ve výši desítek milionů korun.

Jedná se o vinohradské pozemky o ploše cca 750 m2 v území developerských investic (např. PENTA), které jsou nyní součástí posledního rozvojového území v Praze 2 v obecním vlastnictví. Praha 2 si nechala zpracovat znalecký posudek, který pozemky ocenil jako by se jednalo o prodej parcel pod obcí dříve privatizovanými bytovými domy v blokové zástavbě, tento případ je však diametrálně odlišný.

Na části pozemků stojí poloprovizorní komerční budova v neudržovaném stavu, kterou současný vlastník nabyl standardní komerční cestou mimo privatizační proces s vědomím, že součástí budovy není pozemek pod ní. Jediným argumentem radnice pro prodej příslušných pozemků je existence dřevěné přízemní boudy (přistavěné k výše uvedené poloprovizorní budově), nezanesené ani v katastru nemovitostí, která obrysem cca 1,5 x 10 metrů zasahuje do plánovaného záměru obecní zástavby sporným „Novým domovem“ a příslib vlastníka, že po odkoupení pozemků tuto boudu odstraní.

Tedy zjednodušeně řečeno MČ Praha 2 zaplatí (ztratí) desítky milionů korun soukromníkovi za odstranění dřevěné boudy o objemu 50 m3. Níže je stručná rekapitulace důvodů, proč je zamýšlený prodej vysoce problematický a pro obec nevýhodný:

  1. Jedná se o nyní majetkově ucelené vlastnictví pozemků, které dává v budoucnu městské části možnost aktivně ovlivnit stavební dokončení místa, ať už například rozšířením stávajících sportovišť, nebo výstavbou městských bytů, případně jiného veřejně prospěšného záměru. 
  2. Stávající roční komerční výnos z nájmu pozemku je pro MČ cca 360 tisíc Kč, což není zanedbatelná položka (až 100 násobek nájemného z pozemků pod dříve městskou částí prodanými bytovými domy). Nájemné se navíc v čase může měnit např. v souvislosti s inflací apod. Obzvláště v dnešní době, kdy peníze ztrácí hodnotu, je takový prodej i z tohoto důvodu nesmyslný.
  3. A nakonec, i kdyby byla průřezová shoda zastupitelstvem na nezbytnosti takového prodeje, navržená cena za předmětné pozemky je extrémně nízká – vzhledem k možnosti jejich zastavění developerským projektem s desítkami luxusních bytů je jejich skutečná tržní cena v rozmezí 40–60 milionů korun, nikoliv navržených 7 401 590 Kč. Škodu, která by takovým prodejem MČ vznikla, lze tedy vyčíslit v intervalu cca 30–50 mil. Kč. 
Prodejní cena je 9 675,78 Kč/m2. Pozemek v cenové mapě je ohodnocen 13 690 Kč/m2

Místo toho, aby MČ vykonávala pro obec dlouhodobě prospěšnou majetkovou politiku, snaží se netransparentně, nekoncepčně a pod cenou zbavovat strategických a lukrativních pozemků na svém území. 

Zarážející je i postup projednání, záměr například vůbec nebyl projednán v Komisi rozvoje RMČ Praha 2, ačkoliv i daleko banálnější prodeje tato komise projednává. Proto jsem na poslední jednání Komise rozvoje dne 23. 2. 2022 téma otevřel.

J. Němec informoval o jednání majetkového výboru ZMČ Praha 2 k prodeji pozemku parc. č. 2275/3 a pozemku parc. č. 2275/1 O, k. ú. Vinohrady (při ulici Kunětická). Návrh bude projednán v ZMČ Praha 2 dne 14.3.2022. Členové KR J. Němec, R. Zykan, F. Stádník, M. Fleischer a J. Pokorný nesouhlasí s plánovaným prodejem výše uvedených pozemků. Je zarážející, že prodej těchto strategických pozemků nebyl projednán komisí rozvoje. Jedná se o pozemky, které by měly zůstat jako územní rezerva.

Zástupci Pirátů, ODS, ANO i TOP 09 tak potvrdili nesouhlasné stanoviska Komise rozvoje RMČ Prahy 2 ze dne 11. 11. 2015 a 15. 6. 2011. Proč předkladatel, místostarosta Micahel Grundler (TOP 09) nepředložil záměr prodeje žádné z komisí bude jeden z mnoha dotazů, které na dnešním zastupitelstvu Prahy 2 pronesu.


pozn. pod čarou:

– Předmětem prodeje jsou parc. č. 2275/3 a pozemek parc. č. 2275/10, k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Kunětická). Praha 2 o svěření pozemků pod domem a tenisových kurtů požádala hlavní město Praha v roce 2005 (ZMČ 13. 9. 2015), o rok později je do správy získala.

– Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2 a pozemku parc. č. 2275/1 O, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 248 m2 , který vznikl oddělením ze stávajícího pozemku parc. č. 2275/1 dle geometrického plánu č. 2796-283/2021 ze dne 26. 11. 2021.

– Nájem je 363 172 Kč ročně, uzavření smlouvy 30. 3. 2001 (v té době nebyly pozemky svěřené do správy Prahy 2) na dobu neurčitou. Jde o pronajaté pozemky parc. č. 2275/3 o výměře 517 m2 a 2275/5 o výměře 374 m2.

– Prodejní cena je 9 675,78 Kč/m2. Pozemek v cenové mapě je ohodnocen 13 690 Kč/m2. Sousední parcely v ulici Kunětická 20 730 Kč/m2. viz https://app.iprpraha.cz/apl/app/cenova-mapa/