Nepoučitelnost komunálních politiků v Praze 2 aneb házení stovek miliónů do bodlačí rizikových investic

Koncem července 2020 vyšel na serveru motejlekskocdopole.com článek Těžko uvěřitelná investice Prahy 2 do „konzervativního portfolia“. V textu bylo konstatováno, že „radnice Prahy 2, letitá pražská bašta ODS vedená starostkou Janou Černochovou, patří mezi nejbohatší městské části. Hospodaří s multimiliardovým přebytkem. Jen z privatizace svých bytových domů a bytových jednotek disponovala na konci loňského roku částkou 2,9 miliardy korun. Už v roce 2016 přes miliardu svěřila investiční fondům od Wood & Company, UniCredit, České spořitelny, ČSOB a Oberbank.“ Již v samotném úvodu článku bylo jasně definováno „nepoučitelnost komunálních politiků“, což se je odůvodněno tím, že „osmi privátním investičním subjektům poslali na zhodnocení 1,85 miliardy, pocházejících z prodeje bytů. Z toho 300 milionů putovalo do malé společnosti s minimální historií, neradostnou současností a velmi nejistou budoucností.“

Jednatel a společník zmíněné „malé společnosti“ následně server motejlekskocdopole.com podle informací, které zazněly na zářijovém zastupitelstvu Prahy 2 žaloval. Pokud je mi známo, soud zatím neproběhl. Nicméně místostarosta Jan Korseska (ODS) na všech jednáních, naposledy v pondělí 23. 11. 2020 na jednání Finančního výboru Prahy 2 tvrdí, že zmíněný článek je „lživý“, „zaplacený“, „účelový“ či „nedůvěryhodný“. To mě inspirovalo a rozhodl jsem se na to podívat podrobněji a jednotlivá tvrzení si ověřit. 

Loni na podzim přišel s návrhem další investice, tentokrát v celkové výši 1,85 miliardy, místostarosta a stranický kolega Černochové Jan Korseska. Bez dlouhého projednávání se 2. prosince na zastupitelstvu objevil materiál ke schválení, v němž už figurovaly konkrétní subjekty, které do správy peníze dostanou. Důvodová zpráva k tomu velice stručná, stejně jako představení těchto subjektů. Zastupitelstvo materiál schválilo, v lednu se podepsaly smlouvy a peníze odešly. Šlo o stamilionové částky do fondů a investičních portfolií těchto společností:

300 milionů Wood & Company
400 milionů J & T BANKA
200 milionů Česká spořitelna
200 milionů ČSOB
100 milionů Oberbank
150 milionů BHS Real Estate Fund Sicav
200 milionů Sirius Investments
300 milionů Carduus Asset Management

Jako zastupitel Prahy 2, mohu toto tvrzení potvrdit. Jde o přesný popis situace z 5. řádného  zasedání zastupitelstva Prahy 2 ze dne 2. 12. 2019. Snad jen, že jsme se jako opozice (kluby Pirátů, Dvojky sobě a STAN) snažili navrhnout neinvestování do rizikových investic. Po delší diskuzi o jednotlivých bodech a desetiminutové přestávce na poradu opozičních klubů kolega zastupitel Jan Hruška (Dvojka sobě) za opozici navrhl v bodech č I. 3. (J & T BANKA, a.s.) snížit investice ze 400 mil. Kč na 100 mil. Kč a v bodě č. I. 9. (Carduus Asset Management) snížit investice na 0 Kč. Oba protinávrhy nebyly v poměru 12:18:2 (pro : proti : zdržel/a se) schváleny. Pro snížení byla opozice, proti koalice, v prvním případě se zdržela starostka Jana Černochová (ODS) a zastupitelka Lenka Mottlová (ODS), v druhém případě se zdržel místostarosta Václav Vondrášek (ODS) a radní Renáta Kašická (ANO). Během rozpravy místostarosta Jan Korseska (ODS) odmítl prozradit jméno poradce, který mu s výběrem společností pomáhal, ale prozradil o něm, že „obchoduje ve finančních kruzích po celé Evropě“. Ekonomický odbor městského úřadu žádný smluvní vztah obdobného charakteru neeviduje.

Zvláštní pozornost zaslouží ona poslední investice do Carduus Asset Management. Jde totiž o malou, nenápadnou firmu, založenou v roce 2015 dvaapadesátiletým finančníkem Pavlem Bodlákem, kdysi mimo jiné portfoliovým manažerem PPF Asset Management. 

O investice do Carduus Asset Management se vedly na zmíněném zastupitelstvu největší diskuze. Finančník Pavel Bodlák na plénu vystoupil a opozici nepřesvědčil, naopak. I z těchto důvodů bylo navrženo prostřednictvím této společnosti neinvestovat, jelikož to považujeme za silně rizikové. Na prosincovém zastupitelstvu jsme neznali ještě informace z výroční zprávy společnosti za rok 2019. Na serveru motejlekskocdopole.com se píše:

Její dosavadní počiny zatím vedly k nahromadění celkové účetní ztráty 47 milionů korun. Aby se loni nedostala do záporného vlastního kapitálu, upsala dalších 100 akcií s jmenovitou hodnotou 100 tisíc. K emisi přidala emisní ážio 20 milionů korun a základní kapitál se zvedl na 40 milionů korun.

Tyto skutečnosti lze vyčíst z výroční zprávy společnosti za rok 2019 z dubna 2020: „Celková pasiva společnosti ve výši 44 443 tis. Kč jsou tvořena základním kapitálem ve výši 40 000 tis. Kč, emisním ážiem ve výši 20 000 tis. Kč, kapitálovými fondy ve výši 28 455 tis. Kč, neuhrazenou ztrátou z předchozích období ve výši -39 409 tis. Kč, ztrátou za účetní období 2019 ve výši -7 595 tis. Kč, ostatními pasivy ve výši 2 809 tis. Kč a výdaji příštích období ve výši 183 tis. Kč.“

Majitelem 75 % akcií je sám Bodlák, který v loňské výroční správě poprvé uvedl množství spravovaných prostředků. Mělo jít o 400 milionů korun vesměs od „institucionálních klientů a veřejno-právních subjektů“. V té samé zprávě je pak ale zejména uveden důležitý údaj, a sice půjčka Bodlákově jiné firmě Iluvatar Consulting ve výši 30 milionů korun, splatná ke konci roku 2020. Dalších 8 milionů pak Carduus půjčil přímo Bodlákovi. Iluvatar i Bodlák jsou přitom v trablích. Na Bodlákův podíl v Iluvataru byl loni vydán exekuční příkaz ve prospěch věřitele s desetimilionovou pohledávkou. Ta byla nakonec v plné výši vymožena, zůstává ale minimálně další desetimilionová exekuce, tentokrát uvalená na nemovitý společný majetek Bodláka a jeho manželky Manuely, která je předsedkyní dozorčí rady Carduus Asset Management.

Zmíněné půjčky firmě Iluvatar Consulting ve výši 30 milionů korun a 8 milionů přímo Bodlákovi jsou ve výroční zprávě uvedené takto:

K exekucím z veřejných zdrojů lze zjistit, že „dne 31.5.2019 byl vydán exekuční příkaz č.j. 150 EX 811/19-20 na výkon exekuce, a to prodejem 300 ks akcií na jméno v listinné podobě, společnosti CARDUS Asset Management, investiční společnost, a.s.“ a  usnesením č.j. 150 EX 811/19-57 ze dne 25.7.2019, které nabylo právní moci dne 13.8.2019, byl exekuční příkaz zrušen.“ Oprávněným výše zmíněné exekuce (150 EX 811/19-57) ve výši 10 mil. Kč z května 2019 byl pan Martin Kříha a zrušena byla červenci 2019. 

Další exekucí byla pod č. j. 150 EX 811/19-93, kde byla oprávněným společnost Tigris Elingue S. a r.l. se sídlem v Lucembursku, zastoupena JUDr. Jiřím Brožem. Zmíněný exekuční příkaz je na prodej nemovitostí povinného a to dům na smíchovské parcele č. 1653, zastavěný pozemek č. 1654/2 a zahradu na parcele č. 1654/1 v ulici Peroutkova 1762/23, bydliště Pavla Bodláka a MUDr. Manuely Bodlákové. Ta byla od roku 2015 do března 2019 předsedkyní dozorčí rady CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. Pro úplnost ještě zmíním, že tato společnost je zároveň statutárním ředitelem CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Na adrese Peroutkova 1762/23, Praha – Smíchov sídlí společnost ILUVATAR Consulting, s.r.o., ve které je jednatelem a společníkem Pavel Bodlák. Exekuční příkaz č. 150 EX 811/19-15 byl na pohledávku ve výši 10 000 000  Kč a úroky z prodlení proti Pavlu Bodlákovi na jeho podíl v této společnosti, dalším společníkem byla do října 2018 společnost Rugosa Limited se sídlem na Kypru. Té patří mj. Pendeen Management s.r.o., kde je jednatelem Mgr. Lukáš Sedlatý, společník Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. a již zmíněný právník Jiří Brož

A tak bych mohl pokračovat i v dalších exekučních příkazech 150 EX 811/19-16, 811/19-17, 811/19-21, 811/19-25, 811/19-26 z května 2019 či 150 EX 811/19-28, 811/19-31, 811/19-33, 811/19-44, 811/19-46 z června 2019.

V současné době (25. 11. 2020) jsou tyto nemovitosti na smíchovské adrese Peroutkova 1762/23 ve vlastnictví Spirit Property s.r.o. a v katastru je záznam o zřízení exekutorského zástavního práva. Eva Lehocká a Jakub Mrazík, jednatelé této společnosti jsou mj. spojení také s Nadačním fondem Anima, kde je předsedou správní rady Tomáš Hájek, jednatel mj. BALAHIM s.r.o., kterou vlastní Tigris Elingue S. a r.l. Do července 2018 byl společníkem Spirit Property s.r.o. společnost Rugosa Limited (viz výše), nyní je to společnost NeXgen se sídlem v Lucemburku. Obdobné lze najít v mnoha dalších společnostech.

Část českých firem vlastněných Rugosou zastupuje právník Lukáš Sedlatý. Společnost Rugosa Limited vlastní či spoluvlastní několik tuzemských firem, přes ně řadu pozemků a přes dvacet domů v Praze. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý byla mj. zmiňována v kauze stavebních tendrů dopravního podniku, které tato kancelář administrovala. (Tato advokátní kancelář radí pod cenou ministerstvu obrany a dle informací Lidovek, v minulosti ji „provázelo podezření z vazeb na kontroverzní postavy pražského byznysu. Spolupracujícím advokátem kanceláře byl Vít Plichta, dříve koncipient u Šachta & Partners (dnes MSB Legal), jež je dvorní kanceláří lobbisty Ivo Rittiga. V únoru 2011 strávil advokát Brož golfovou dovolenou v Dubaji, a to ve společnosti politického podnikatele Romana Janouška“)

Podle notářského zápisu 369/2019 vlastní od půlky roku 2019 akcie Carduus Asset Management např. Olga Rühle v celkové výši 1,5 mil. Kč. Ta je mediálně známá jako kamarádka Davida Ratha. Dále také např. Kateřina Jursíková a Emil Šťáva, každý z nich má akcie Carduusu v celkové výši 11,4 mil. Kč.

Vraťme se k panu Bodlákovi a jeho společnosti Carduus Asset Management.

Praha 2 do této společnosti poslala 300 milionů korun, konkrétně do produktu nazvaného „Správa konzervativního portfolia“. Má jít o repo operace, korporátní dluhopisy, státní dluhopisy ČR, vysokovýkonové dolarové dluhopisy a komodity. Fixní odměna 0,25% z průměrné hodnoty portfolia a 0,1 % odměna za výkonnost. Očekávané čisté zhodnocení 3,2 %…

V důvodové zprávě bylo k této investici uvedeno: „Složení navrhované investiční strategie – repo operace 10%, czk dluhopisy korporátní 25%, státní dluhopisy ČR 25%, korporátní dluhopisy 20%, vysokovýkonové dluhopisy 10% (usd), komodity 10% / Likvidita prostředků 1 měsíc / Odměna za správu portfolia – 0,25% fixní z průměrné hodnoty portfolia a 0,1% odměna za výkonnost / Očekávané zhodnocení hrubé 3,5% / Očekávané zhodnocení čisté 3,2%“. V přiložené tabulce pod názvem produktu konzervativní portfolio jsou uvedeny v položce instrumenty „dluhopisy 80%, repo 10%, komodity 10%“. 

Na serveru motejlekskocdopole.com jsou tedy uvedené informace pravdivě. Nyní se podívejme na v polovině ledna 2020 vyplněný investiční dotazník, který byl v registru smluv zveřejněný 17. 9. 2020:

Což znamená, že na základě vyhodnocení vztahu klienta, tedy Prahy 2 k riziku, investičních cílů a očekávání dochází k závěru, že Praha 2 jako investor akceptující riziko, očekává vyšší výnos a je srozuměn s tím, že investiční nástroje generující vyšší zisk jsou spojeny s výraznějším kolísáním hodnoty investované částky a vysokým rizikem ztráty investice. Takové investice nelze považovat v žádném případě za konzervativní, ale za rizikové.

Výsledek této investice je samozřejmě předčasné předvídat. Carduus se každopádně zatím nejvíce zviditelnil nedávnou investicí zhruba 150 milionů korun do maltského finančního start-upu Founders Bank, komunitně vlastněnou banku, která bude otevřená kryptoměnám a bude založena na jejich technologiích. Klíčové je pro ni získání evropské licence, zatím ji ani nemá a nevypadá to příliš růžově. Na Maltě se mezitím legislativně změnily dosud velmi příznivé podmínky pro blockchainový byznys. Tyhle vysoce rizikové peníze, tvořící podstatnou část expozice Carduusu mohou zkrátka na Maltě zmizet v nedohlednu.

I v této části textu jsou uvedené informace lehce dohledatelné. A obavy jsou na místě. V listopadu 2019 v Euru vyšel článek „Exmanažer PPF Bodlák staví s čínským miliardářem a německým bankéřem první kryptobanku na světě“, kde se mj. uvádí, že „Bodlák vložil do Founders Bank spolu s několika málo klienty, jimž spravuje peníze v Carduus Asset Management (Carduus znamená latinsky bodlák), zhruba 150 milionů korun. Kromě nich je akcionářem například bývalý člen vedení Deutsche Bank Kenan Altunis a hlavním podílníkem je čínský dolarový miliardář Čchang-pcheng Čao. […] Bodlák a jeho parta by tak mohli za poměrně krátkou dobu vydělat stovky milionů korun až jednotky miliard. Riziko však pořád zůstává.“ K tomu Bodlák se smíchem dodal, že „buď se to povede, a pak bude zisk ve vysokých násobcích nominální investice, nebo se to nepovede, a bude to úplná ztráta. Pořád je samozřejmě ve hře to, že můžeme přijít o nominál“.

Vložit veřejné finance do této společnosti nepovažuji za rozumné. Je to jako vzít 300 mil. Kč veřejných financích a jít to roztočit v ruletě. To je nepřípustné a přesně toho se koalice (ODS, ANO, TOP 09, OSB) dopustila.

Tak trochu ožívá vzpomínka na Key Investments.

Touhle vzpomínkou končí článek na serveru motejlekskocdopole.com a k tomu bych dodal jen, že stačí zavzpomínat na kauzu OPBH pro Prahu 2. O této kauze však více níže. 

Slovy Pavla Bodláka se dá konstatovat možnost, že „cesta k modernímu komunismu vede přes monetární intervence, zadlužování států, a tím ve svých důsledcích k zavlečení celých populací do dluhů, které nikdy nevytvořily, a které nikdy nemohou splatit“. Zda sebe zavleče do dluhu Praze 2 se uvidí, nicméně opakuji, že k takovým hrám a nejistotám se nemají používat veřejné finance městské části.

Kauza Carduus v roce 2020

Na 6. řádném zasedání zastupitelstva 24. 2. 2020 na interpelaci zastupitele Roberta Veverky (Piráti) odpověděl místostarosta Jan Karseska (ODS), že „speciálně se společností Carduus obchod nebyl ještě úplně uzavřen, protože oni se možná unáhlili v nabídce, napsali jiné číslo, teď chtěli dodatek, který odporuje usnesení městské části, a on striktně drží usnesení. Uvedl, že možná to dopadne tak, že s touto společností neuzavřou smlouvu a nepřevedou prostředky k jejich správě. Uvedl, že usnesení, které přijalo zastupitelstvo městské části se plní striktně v dikci svého usnesení a svého textu, je to kontrola ekonomického odboru, právního odboru, on to podepisuje po těchto kontrolách a všechny údaje tam samozřejmě souhlasí. Znova uvedl ke smlouvě se spol. Carduus, ta je jediná, která není doladěná, která není uzavřená a pakliže oni nebudou chtít dodržet původní  nabídku, která obsahovala usnesení, tak s nimi smlouva uzavřená nebude.“ Přitom dle registru smluv lze dohledat, že smlouva byla uzavřena 20. 1. 2020 a do registru vložena 5. 2. 2020.

Uprostřed léta, 31. 7. 2020 vyšel článek na motejlekskocdopole.com. Na konci léta 2020 projednával rizikové investice na popud zastupitele Martina Altschmied (Piráti) Finanční výbor Prahy 2 a ten požádal místostarostu Jana Karsesku o zajištění přítomnosti pana Pavla Bodláka za společnost Carduus Asset Management na nejbližším zastupitelstvu.

To se uskutečnilo 7. 9. 2020, kde jsem předložil mimořádný bod „informace o zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel“. V rámci projednávání tohoto bodu vystoupil také pan Pavel Bodlák. Zmíněné exekuce přičítal sporu s manželkou v rámci rozvodového řízení a považuje to za uzavřené. 

Zastupitelstvo neschválilo v poměru 10:13:6  protinávrh Jana Hrušky (Dvojka sobě) doplnit nový bod III.„pověřuje Radu městské části Praha 2 učinit okamžité kroky ke stažení celé investice u společnosti Carduus Asset Management“. Pro stažení hlasovala opozice (Piráti, Dvojka sobě a STAN), koalice většinou byla proti, nicméně tříčlenný klub ANO se zdržel celý, dále se zdržel místostarostové Michael Grundler (TOP 09), Alexandra Udženija (ODS) a starostka Jana Černochová (ODS). 

Zastupitelstvo neschválilo v poměru 10:13:6 ani protinávrh Martina Altschmieda (Piráti), s kterým se ztotožnil předkladatel Jaroslav Němec (Piráti), doplnit bod III. „pověřuje Radu městské části Praha 2 učinit okamžité kroky ke stažení celé investice u společnosti Carduus Asset Management, BHS Real Estate Fund Sicav, a.s., a Sirius Investments“. Pro stažení hlasovala znovu opozice, proti většinově koalice, nově s radní Renátou Kašickou (ANO), zdrželi se ostatní dva členové klubu ANO a z ODS se nově zdržela zastupitelka Lenka Mottlová.

V rámci interpelací občanů vystoupil Aleš Chán a ptal se „proč Praha 2 nevyhlásila výběrové řízení na správu skoro 2 miliard korun aktiv. Vím,že to není vaše zákonná povinnost, ale přijde mi to jako docela dobrý nápad. Ten druhý dotaz je, proč se Praha 2 rozhodla investovat skoro 950 milionu korun do fondů kvalifikovaných investorů, které jsou obecně považovány za rizikovou investici. Ten třetí dotaz, ten je vpodstatě navazující, a to je 13. 2. 2020 ministerstvo financí vydalo emisi dluhopisů v celkovém návalu 130 miliard korun, která vyplácela úroky 1,25%. Já bych se chtěl zeptat, jestli toto není lepší verze správy našich peněz…“ Místostarosta Jan Korseska (ODS) odpověděl, že „zde již zmiňoval,proč Praha 2 nevypsala výběrové řízení.Výběrové řízení provedli, nikoliv výběrové řízení podle zadání zákona o zadávání veřejných zakázek, protože na toto se nevztahuje. Výběrové řízení bylo provedeno. Ktomu, proč 950 milionu investovali do fondů kvalifikovaných investorů, uvedl,že se jim to nezdálo jako rizikové a Zastupitelstvo městské části Praha 2 jim návrh odsouhlasilo. Dále uvedl, že si možná všimli, že státní dluhopisy šly daleko do menšího rozsahu a oni navrhli to, co navrhli a Zastupitelstvo městské části Praha 2 to schválilo. Požádali správu jejich finančních prostředků,nikoliv o nákup dluhopisů státu. V portfoliu třeba České spořitelny jsou v určité části i státní dluhopisy. Není to o tom, že by to neměli,ale nemají to na příjmu.“ Na doplňující dotaz občana Chána, že „repo věcí overnight českých státních dluhopisů, tak vy nepotřebujete zprostředkovatele, vy to bez problému dokážete nakoupit a nemusíte platit třetí stranu, která vám potom žere výnosy…“, odpověděl Korseska, že  „samozřejmě má pravdu, ale rozhodli se pro tuto cestu“. Nutno zde dodat, že na návrh Korsesky.

V rámci interpelací zastupitelů se téma opětovně řešilo a zastupitel Jan Hruška (Dvojka sobě) interpeloval místostarostu Korsesku otázkou o aktuálním stavu účtu u České spořitelny, na kterém jsou prostředky s dispozičním právem pro Carduus Asset Management, což vycházelo z informace z předchozí interpelace zastupitele Hrušky. Jak Korseska odpověděl, že ke 4. 9. 2020 je na účtu 106 mil. Kč, k 8. 7. 2020 to bylo 142 mil. Kč. 

Z dokumentu investiční strategie, který byl v registru smluv zveřejněný 30. 9. 2020 vyplývá, že „pro alokaci svěřených prostředků jsme se rozhodli postupovat následovně: CZK 150 mio vložíme do fondu kvalifikovaných investorů – Podfond CARDUUS opportunity a CZK 150 mio zainvestujeme do nástrojů finančních trhů dle níže detailně popsané strategie. Podfond CARDUUs opportunity je fond alternativních investic, jež v časovém horizontu pěti let cílí zhodnocení na úrovni 7 % p.a.To znamená, že 150 mil. Kč jde přímo společnosti Carduus Asset Management za účelem „alternativních investic“ do fondu kvalifikovaných investorů a druhá půlka je na účtech Prahy 2 u České spořitelny, jak o něm hovořil Korseska při interpelacích.

Zastupitel Martin Altschmied (Piráti) interpeloval zastupitele koalice a všem v rámci interpelace rozdal investiční dotazník a uvedl k tomu, že si „zhruba 3 nebo 4 ty společnosti se prezentují jako fondy kvalifikovaných investorů, což jsou společnosti, které jsou určené opravdu téměř pro profesionální obchodníky vlastně s cennými papíry nebo pro profesionální investory, případně pro nějakou movitou klientelu. Myslím, že tam mají vždy nějaké minimum peněz, které se tam může vložit. A když tady pan Korseska teda říkal, že mu to tady zastupitelstvo odsouhlasilo, tak já bych se rád zeptal těch jednotlivých členů, kteří pro ten návrh,který tady byl nejvíce kritizovaný,je to takový nejrozporuplnější, hlasovali, jaké jsou jejich znalosti a zkušenosti v oblasti investování. Jako takovou pomůcku jsem tady vytiskl ten investiční dotazník, tak jestli ho můžu postupně rozdat a můžeme to vypořádat písemně…“

Starostka Jana Černochová (ODS) na interpelaci odpověděla, že „té otázce, a asi nejen ona, nerozumí. Myslí si, že by to bylo stejné,jako když rozhodují o nějakých stavebních akcích a on by se jich zeptal, kdo znich je stavební inženýr. Podmínkou vstupu do politiky není, jestli je někdo odborník na konkrétní problematiku. Někdo rozumí právu, někdo je stavař, architekt, ekonom.Jejich profese znají, mohou si je přečíst v kandidátních materiálech. Neví, jakou odbornost má na mysli, jestli má na mysli maturitu, vysokou školu ekonomickou neboco má na mysli. Jeho dotaz ji nepřijde úplně chytrý. Zastupitelé byli zvoleni vtěchtovolbách, rada byla demokratickou formou určena a ti lidé jsou různých profesí. Mají zde ekonomický odbor a právní odbor, aby jim dávaly konzultace k věcem, se kterými třeba si po odborné stránce úplně nemusí vždy vědět rady. Ona není stavař, věří názoru místostarosty Grundlera nebo místostarosty Vondráška.“ Důvěra paní starostce tedy nechybí, je otázkou, zda má schopnost se ze zkušeností i poučit. 

Během jednání Finančního výboru dne 23. 11. 2020 prozradil místostarosta Jan Korseska, že společnost Four Dimensions s.r.o. má do konce listopadu vypracovat posudek, který má obsahovat analýzu „všech spolupracujících finančních institucí a bank tak, aby tzv. riziko protistrany a systém řízení celého portfolia těchto protistran reflektoval současný dynamický vývoj finančních a kreditních trhů a umožňoval flexibilní úpravu těchto limitů  v případě ratingových či kreditních incidentů […] srovnání a analýza současných smluv o správě aktiv, co se týče konzervativnosti, benchmarků/etalonů, investičních stylů/strategií, investičního horizontu a geopolitického rozložení dle jednotlivých tříd aktiv a měnového složení. Cílem bude získat komplexní pohled na všechny typy rizik v existujících portfoliích a konsolidovat je.“ a „identifikace případných rizik v jednotlivých portfoliích a návrhy jejich mitigace“. Tuto společnost měl podle Korsesky údajně doporučit Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB.

V závěru důvodové zprávy z 23. 9. 2020, která sloužila jako podklad pro Radu Prahy 2 je doslovně uvedeno: „Věříme, že analýza přinese potvrzení kvality a konzervativnosti jednotlivých správců a zvolených investičních strategií. / Předpokládaná cena analýzy je 100tis. Kč včetně DPH.“ Rada Prahy 2 schválila uzavření smlouvy 5. 10. 2020. Jednatelé společnosti Four Dimensions, která byla založena v září 2018, jsou Daniel Heler, Ivan Kašpar a Jan Došek. Mezi služby této společnosti patří také „přístup k prestižním evropským manažerům Private Equity Fondů, ale také k primárním emisím akcií a dluhopisů“ či mj. „vyhodnocení stávajících poskytovatelů služeb a následná organizační podpora/asistence při otevírání účtů pro správu majetku u více jak 20 bank specializovaných na Private Banking a investování“. Ta samá společnost co nabízí stejné služby, které má nyní posoudit spíše vzbuzuje jen další otázky. Navíc kdy výběr společnosti je založen na individuálním doporučení.

Běžná provize za zprostředkování 950 mil. Kč do fondů kvalifikovaných investorů může být 28,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že jméno poradce, tedy spíše zprostředkovatele, který místostarostovi Janu Korseskovi (ODS) s výběrem společností v roce 2019 pomáhal, stále neznáme, vzbuzují všechny tyto dílčí informace velké pochybnosti. 

Kauza OPBH pro Prahu 2

Jde sice o úplně jinou kauzu, nicméně paní starostka Jana Černochová by ji pamatovat měla a jistě se z ní mohla i poučit. 

Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 2 fungoval již v letech osmdesátých 20. století jako podnik komunální a následně státní. V roce 1991 byl tento podnik vymazán z obchodního rejstříku a založen byl OPBH Praha 2, státní podnik v likvidaci (v dalším OPBH) Tento podnik převzal majetek státu, který do té doby nebyl ještě vydán, a smyslem jeho konání bylo se majetku zbavit. Majetek byl postupně vydáván v restituci, kde nebyl restituční nárok byl předán hl.m. Praze a následně převeden bezúplatně do správy městské části. Zakladatelem OPBH se stalo Zastupitelstvo městské části Praha 2 (dle § 36 zák. č. 418/1990Sb., o hlavním městě Praze).

Za působení bývalého likvidátora Petry Loudy z podniku Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH) pro Prahu 2 podivně zmizelo téměř sto milionů korun. V kauze je namočená také zkrachovalá makléřská společnost Sati. Likvidátor Petr Louda do ní z OPBH druhé městské části poslal od roku 2000 celkem 208 milionů korun. Tvrdil, že kvůli zhodnocení peněz. Jenže Sati v roce 2005 zkrachovala. A miliony se do likvidovaného státního podniku nikdy nevrátilo. Obžalovaný makléř Sati Pavel Svoboda se před deseti lety oběsil. Největším poškozeným v kauze je OPBH Prahy 2 (podnik kdysi spravující bytový fond), jehož likvidátor makléřům svěřil ke zhodnocení více než 115 milionů korun. 

Městská část Praha 2 podala v roce 2005, tedy v době, kdy paní Černochová byla zástupkyní tehdejšího starosty Michala Basche, na likvidátora OPBH v Praze 2, s. p. „v likvidaci“ JUDr. Petra Loudu oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, podvodu, porušování povinnosti při správě cizího majetku, příp. dalších trestných činů hospodářských a likvidátora odvolala. Pohledávky z této kauzy byly v roce 2015 celkem 93 833 000 Kč. Podnik zanikl v březnu 2018.

Situace OPBH se řešila na zastupitelstvu opakovaně. Pro úplnost mohu ještě uvést, že Jan Korseska byl tehdy zastupitelem Prahy 2 za US-DEU. A byla to právě Unie svobody-DEU, která v roce 2006 tvrdila, že právě Černochová nese morální a politickou odpovědnost za údajnou ztrátu při likvidaci místního Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH). V té době však již Karseska kandidoval do zastupitelstva Prahy 2 za SNK Evropští demokraté, zastupitelem za ODS se ovšem stal až po personálních změnách v roce 2012 z pozice druhého nahradníka na kandidárce ODS z roku 2010.

Jak jsem napsal jde sice o úplně něco jiného, ale poučení by z toho pro jmenované být mohlo, o to větší je můj údiv, že jsou jmenovaní politici ochotni nyní vložit peníze z prodeje obecních bytů do rizikových investic. Doslova stovky miliónů roztáčí v bodlačí rizikových investic, jako v kasinech se roztáčí ruleta. I tento hazard může vydělávat, nicméně nelze takto vydělávat z veřejných financí městské části. V tom spatřují to největší riziko i do budoucna. Jak již zaznělo – „nepoučitelní komunální politici“. 


Doplnění 27. 11. 2020:

K dnešnímu dni je z výpisu Centrální evidence exekucí patrné, že jsou v současné době na Pavla Bodláka vedené další dvě exekuce v jistinách celkem přes 55.135.073,27 Kč. Tato částka se nerovná aktuální vymáhané povinnosti, která může být vyšší, jak narůstají náklady a úroky nebo i nižší, pokud postupně splácí.

U exekuceč. j.067 EX 13409/19 jde o jistinu 28 923 972,61 Kč, smluvní úrok 2% ročně z 25 000 000,00 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z 25 000 000,00 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, sepsání exekučního návrhu 68 365,00 Kč, návrh na částečné zastavení / návrh na zastavení 34 182,50 Kč.

U exekuce č. j. 067 EX 13410/19 jde o jistinu 15 637 259,92 Kč a jistinu 10 573 840,74 Kč, smluvní úrok 12,5% ročně z 15 056 849,32 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z 15 056 849,32 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, smluvní úrok 12,5% ročně z 10 181 369,86 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z 10 181 369,86 Kč od 07.06.2019 do zaplacení, první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, sepsání exekučního návrhu 33 529,10 Kč.

Více kolega Robert Veverka: